АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ ТА АСИСТЕНТ ДИТИНИ ВИКОНУЮТЬ РІЗНІ ФУНКЦІЇ ТА МАЮТЬ РІЗНІ ОБОВ’ЯЗКИ – РОЗ'ЯСНЕННЯ МОН

Міністерство освіти і науки України розробило методичні рекомендації щодо функцій та обов'язків асистента вчителя та асистента учня (дитини), які виконують різні функції та мають різні обов’язки. Рекомендації оприлюднено на сайті МОН.  

На підставі заяви батьків дитини з ООП у школі в обов’язковому порядку утворюються  інклюзивні класи, в яких разом з іншими учнями навчаються одна, дві або три дитини з ООП. Для роботи в такому класі в штат школи вводиться асистент вчителя.  

Асистент вчителя – це педагогічний працівник, що призначається на посаду керівником закладу освіти, має педагогічну освіту та забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу.

Асистент вчителя, зокрема, зобов’язаний:

 • забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів;
 • володіти навичками домедичної допомоги дітям;
 • дотримуватися принципу конфіденційності стосовно стану здоров’я та іншої особистої інформації про дітей у школі; 
 • допомагати у навчанні не лише дитині з ООП, а усім іншим учням класу;
 • брати участь у розбудові інклюзивного навчання разом з іншими вчителями школи;
 • може організовувати спільно з учителем освітній процес за допомогою засобів дистанційного навчання;
 • забезпечувати комунікацію школи та батьків учнів з особливими освітніми потребами.

Асистент вчителя повинен працювати не лише з однією дитиною, яка має особливі освітні потреби, а й з усім класом або групою. Тобто асистент вчителя і вчитель – це команда, яка має навчитися працювати разом і не конкурувати між собою.

Зазначимо, що тижневе навантаження асистента вчителя становить 25 годин, тобто 5 годин на день. Підпорядковується він безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи або методисту ЗДО.

Що повинен вміти асистент вчителя:

 • застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати педагогічний супровід дитини з ООС в умовах інклюзивного навчання;

 • разом з іншими фахівцями складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;

 • вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;

 • налагоджувати взаємостосунки між усіма учнями;

 • займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.

Обов'язки асистента вчителя

Організаційні:

 1. допомагає в організації навчання в класі чи групі з інклюзивним навчанням;

 2. надає допомогу учням/вихованцям з ООС в організації робочого місця;

 3. проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, здібностей, інтересів та потреб;

 4. допомагає концентрувати увагу, сприяє самоконтролю учня;

 5. забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови освітнього процесу та праці;

 6. веде встановлену педагогічну документацію.

Навчально-розвивальні:

 1. співпрацюючи з учителем/вихователем, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів;

 2. здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з ООП, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію;

 3. сприяє розвитку дітей з ООП, поліпшенню їхнього психоемоційного стану;

 4. стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань;

 5. створює освітні ситуації, атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

 6. Прогностична: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини приймає участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.

​​​​​​​Консультативні:

 1. постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;

 2. інформує членів команди супроводу та батьків про досягнення учня.

​​​​​​​До слова, асистент вчителя – це людина, яка супроводжує учня не лише у навчальному процесі, але й постійно моніторить стан розвитку дитини, рівень засвоєння знань та інформує про це оточення – батьків, педагогів тощо.

Асистент учителя має бути єдиною командою з вчителем: постійно контактувати між собою, обмінюватися інформацією і намагатися знайти ті підходи, які допоможуть дитині засвоїти навчальний матеріал.

Асистент учителя несе відповідальність за:

 • життя і здоров’я дітей з ООП та інших дітей класу/групи, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України;

 • неналежне виконання або невиконання обов’язків, визначених посадовою інструкцією;

 • порушення трудової дисципліни;

 • здійснення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника;

 • заподіяння матеріальної шкоди закладу

​​​​​​​Водночас асистент учня (дитини) – не педагогічний працівник, що супроводжує учня і не втручається в освітній процес. Ним може бути один із батьків, уповноважена ними особа або соціальний працівник. Асистент може бути присутній під час уроків та позакласної роботи, допомагати у пересуванні, відвідуванні туалету, переодяганні, харчуванні дитини в школі тощо.

Якщо дитина з ООП переходить на індивідуальну форму навчання, клас, до якого входить така дитина, не вважається інклюзивним.


Перелік документів, необхідних для роботи асистента вчителя

Ми розібралися, що перелік документації не є сталим та визначається кожним закладом окремо. Тепер поглянемо на повний перелік документів, ведення яких входить в обов’язки асистента вчителя.

1. Річний план роботи асистента вчителя

Цей вид документації можна назвати обов’язковим, адже в річний план записуються всі види робіт, визначені посадовою інструкцією. Також в ньому є: зміст діяльності, терміни виконання, особливості взаємодії з учителями інклюзивного класу та розподіл функцій між педагогами.

План може містити такі розділи: організаційна та навчально-корекційна робота, співпраця з учителями-предметниками, вчителями-дефектологами, медичними працівниками, практичним психологом, соціальним педагогом (командою супроводу), робота з батьками та громадськістю, методична та самоосвітня робота, інформаційно-консультаційний напрям роботи, робота з документацією.

2. Список учнів з особливими освітніми потребами

Сюди вносять імена дітей, соціально-педагогічний супровід яких здійснює асистент учителя. Бажано також вказувати такі дані: висновок інклюзивно-ресурсного центру про стан дитини з особливим освітніми потребами, психолого-педагогічний висновок, освітня програма, вид корекційних занять, кількість годин та особа, яка їх проводить.

3. Журнал обліку консультацій та просвітницьких заходів

Оскільки асистент консультує батьків учнів з ООП та організовує просвітницькі заходи, доцільно фіксувати всі дані і про цей вид діяльності. Це можна робити у вигляді таблиці, в якій будуть такі стовпчики: дата; ПІБ особи, якій надано консультацію; тема консультації; підпис особи, якій надано консультацію; підпис особи, яка надала консультацію.

4. Індивідуальна програма розвитку (може входити до річного плану)

Створюється для кожної дитини з ООП на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру та закріплює перелік психолого-педагогічних і корекційно-розвивальних занять. По суті документ є «контрактом» на певні види діяльності між педагогічним колективом і батьками дитини з особливими освітніми потребами. ІПР розробляється на 1 рік командою психолого-педагогічного супроводу дитини. Її слід переглядати двічі на рік або (за нагальної потреби) частіше. Змінити програму можна через збори команди психолого-педагогічного супроводу (за присутності батьків або асистента учня). Наприкінці року асистент і класний керівник разом оцінюють рівень досягнення цілей навчання, передбачених ІПР.

5. Щоденник спостережень за дитиною з ООП (може входити до ІПР)

Ведення цього документу є одним з основних обов’язків асистента вчителя. Він має такі важливі функції: спостереження за дитиною з метою вивчення індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів і потреб; оцінка (спільно з учителем) рівня досягнення кінцевих цілей, передбачених ІПР. Завдяки таким спостереженням педагог може відстежити динаміку розвитку дитини з особливими освітніми потребами, актуалізувати цілі, які необхідно включити до індивідуальної програми розвитку або переглянути ті, які виявилися заскладними для учня. Форма ведення журналу не стандартизована, але в ньому можуть бути такі пункти: ПІБ учня, дата, тема уроку, академічні навички, поведінка на уроці, активність в освітньому процесі, поведінка у позаурочний час, спілкування з однолітками, взаємодія з дорослими, навички самообслуговування тощо.

6. Зведена таблиця (розклад уроків / вид діяльності)

Допомога асистента вчителя може бути необхідна не на всіх уроках. Тож у зведеній таблиці відзначається, на яких заняттях асистент має активно працювати в класі, а на яких може займатись заповненням необхідних документів. Якщо урок відбувається поза межами закладу, в колонці про місце його проведення робиться відповідний запис.

7. Графік роботи асистента вчителя (залежно від робочого навантаження)

На кожен інклюзивний клас виділяється ставка асистента вчителя в розмірі 25 годин на тиждень. Її можуть ділити два асистенти, по 12,5 годин. У такому випадку зручно вести графік роботи пари асистентів, який узгоджують з розкладом уроків, заняттями інших педагогів і корекційно-розвиткових занять. У графіку можуть зображуватися такі види діяльності асистента вчителя: навчальна робота, індивідуальний супровід, виховна робота, співпраця з педагогами, співпраця з батьками.

8. Портфоліо дитини

Портфоліо – інструмент, який демонструє досягнення учня. Проте педагоги часто використовують інформацію з портфоліо для планування ІПР. Ця документація допомагає зрозуміти, що вміє робити дитина, перед тим, як планувати наступні кроки. Користуючись інформацією з портфоліо, педагоги мають можливість дізнаватися про сильні й слабкі сторони дитини, хід її мислення, прогрес в опануванні навичок тощо. Портфоліо може мати вигляд папки з роботами дитини (малюнки, опитування, робочі зошити, роботи на роздруківках, коментарі педагога, список прочитаних книг, самооцінювання, коментарі батьків). Обмежень не існує. Головне, аби матеріали допомогли визначити прогрес дитини в освоєнні навичок наприкінці певного періоду. При наповненні портфоліо потрібно пам’ятати про два важливих чинники:

1. Які навички виділяє педагог, а які учень (інколи матеріали до портфоліо вносять батьки або асистент дитини).

2. Мета, з якою обирається та чи інша робота – демонстрація прогресу в опануванні певних навичок, демонстрація процесу мислення тощо.

9. Журнал обліку робочого часу

В разі відсутності дитини з ООП у закладі освіти з поважних причин, асистент учителя заповнює журнал обліку робочого часу. Сюди входить дата та кількість годин, витрачених на певний вид освітньої діяльності.

10. Щоденний план роботи асистента вчителя

У щоденному плані роботи асистент учителя зазначає: дату й клас, прізвище та ім’я учня з особливими освітніми потребами, індивідуальний супровід дитини, відвідування уроків у класі, адаптацію навчальних матеріалів, роботу з батьками та педагогами, корекційно-розвивальну роботу.

11. Журнал обліку методичної роботи

У методичному посібнику НУШ методична робота трактується, як «діяльність, спрямована на постановку педагогічних задач, які вдосконалюють систему освіти дітей з ООП, а також, вироблення нестандартних шляхів та засобів їх розв’язання з метою розвитку суб’єктів освітньої взаємодії». У журнал можна внести участь у конференціях чи іншу діяльність, що допомогла покращити викладацькі здібності асистента вчителя та позитивно вплинула на освітній процес у закладі. Облік методичної роботи доцільно вести у формі таблиці.

Рекомендації щодо формування ефективної взаємодії вчителя та асистента вчителя:

1. Виробити основні правила спільної роботи (вирішити загальні організаційні питання, які важливо з’ясувати до початку спільної роботи, оскільки необхідно максимально уникати розбіжностей).

2. Обговорити індивідуально-диференційовані підходи, форми, методи та засоби навчання дітей з особливими освітніми потребами.

3. Наголошувати на важливості дотримання конфіденційності;

4. Спільно обговорити та розподілити ролі та обов’язки вчителя та асистента вчителя;

5. Встановити чіткі параметри успішної діяльності та взаємодії.

6. Проводити регулярні зустрічі вчителя з асистентом вчителя для обговорення результатів спостережень за учнями, надання та отримання зворотного зв’язку та звітів, обговорення проблемних ситуацій і стратегій запровадження навчальної програми.