КОМАНДА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ООП

 

З метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з ООП, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, утворюється команда психолого-педагогічного супроводу (КППС).

Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу і розвитку дитини, передбачена ІПР.

ЗАВДАННЯ КОМАНДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

 • збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПР;
 • визначення напрямів психолого-педагогічних, корекційно- розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, і забезпечення надання цих послуг;
 • розроблення ІПР для кожної дитини з ООП і моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;
 • надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;
 • створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;
 • проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їхнього розвитку, навчання і виховання;
 • проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників, батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини, формування дружнього і неупередженого ставлення до дітей з ООП.

СКДАД ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

Склад КППС визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП.

постійні учасники: директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів (класний керівник), учитель-предметник, асистент учителя, практичний психолог, соціальний педагог, учитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог і батьки або законні представники дитини з ООП та інші;

залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей та інші.

Загальне керівництво КППС покладається на директора або заступника директора з навчально-виховної роботи, який несе відповідальність за виконання покладених на КППС завдань і розподіл функцій між її учасниками.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМАНДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

Робота КППС здійснюється в межах основного робочого часу працівників.

Однією з організаційних форм діяльності КППС є засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів упродовж навчального року. У разі потреби скликаються позачергові засідання. Ініціювати позачергове засідання КППС може будь-хто з її учасників.

Головою засідання КППС є директор або заступник директора з навчально- виховної роботи в закладі загальної середньої освіти.

Рішення засідання КППС приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу). Рішення засідання КППС оформлюється протоколом, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем і всіма учасниками засідання. Секретар призначається із числа складу постійних учасників КППС.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КППС

 • повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;
 • дотримання інтересів дитини з ООП, недопущення дискримінації та порушення її прав;
 • командний підхід;
 • активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього процесу і розробки ІПР;
 • міжвідомча співпраця.

Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), КППС складає ІПР дитини з ООП упродовж двох тижнів з моменту початку освітнього процесу. ІПР узгоджується з батьками і затверджується керівником закладу освіти.

КППС переглядає ІПР з метою її коригування і визначення прогресу розвитку дитини у закладі загальної середньої освіти двічі на рік (у разі потреби – частіше).

Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП КППС розробляє ІНП та ІПР у закладі загальної середньої освіти. КППС визначає способи адаптації (у разі потреби модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей і з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.

Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять. У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР КППС звертається до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.

КППС формує та узгоджує з батьками розклад психолого-педагогічних, корекційно- розвиткових занять дитини з ООП, що проводяться педагогічними працівниками закладу освіти та/або залученими фахівцями ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.

Отже, КППС- це взаємоузгоджена комплексна діяльність фахівців за участі батьків дитини з ООП, спрямована на створення необхідних умов в освітньому процесі, з метою розвитку особистості дитини, засвоєння нею знань, умінь і навичок, її самореалізації та соціалізації.

Особливістю діяльності КППС є індивідуальний підхід до вирішення завдань особистісного розвитку, навчання і виховання дитини.

Результативність КППС залежить від координованості дій усіх її членів. В основі діяльності КППС є міждисциплінарний підхід, що передбачає взаємодію спеціалістів багатьох галузей (загальна і спеціальна освіта, соціальна педагогіка, психологія тощо) та дає змогу комплексно організувати процеси розвитку, виховання, навчання і соціалізації дитини.

Для досягнення найкращого результату соціалізації та навчання дитини надзвичайно важливо сформувати позитивні стосунки між учасниками КППС.

Функції членів КППС дитини з ООП

Залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціаліст із системи соціального захисту населення, служби в справах дітей тощо.

Команда психолого-педагогічного супроводу забезпечує дитину комплексом корекційно-розвиткових послуг згідно з рекомендаціями ІРЦ.

Фахівці складають ІПР дитини, у якій міститься основний зміст корекційно-розвиткової роботи з дитиною. Педпрацівники в процесі навчальної роботи з дитиною вносять зміни до індивідуальної програми розвитку: щодо навантаження та змісту додаткової корекційної роботи з дитиною, залежно від динаміки її розвитку під час перебування в закладі освіти.

У подальшому команда визначається з динамікою розвитку дитини під час корекційної роботи та вносить відповідні зміни до ІПР.

Так, відновлення корекційно-розвиткової роботи у 2020/2021 навчальному році в наших закладах освіти розпочалося з аналізу динаміки розвитку дитини, вивчення сильних сторін та позитивних змін. Серед критеріїв:

 • чи дотримується дитина правил та розпорядку дня;
 • чи навчання відбувалося в групі або класі
 • що із соціальними навичками;
 • чи змінилися навички самообслуговування дитини.

У разі виникнення труднощів із реалізацією індивідуальної програми розвитку, команда супроводу звертається до фахівців ІРЦ для отримання методичної допомоги й надання корекційно-розвиткових послуг дитині.

СПІВПРАЦЯ ІРЦ ЗІ ШКОЛАМИ

Педпрацівники закладу освіти та ІРЦ постійно співпрацюють. Так, у нашому місті спільним напрацюванням є довідник для педагогів та батьків, які виховують дітей з ООП, що містить добірку практичних матеріалів.

Фахівці ІРЦ постійно протягом навчального року консультують асистентів учителів, педагогів, батьків або законних представників дитини та фахівців команди психолого-педагогічного супроводу щодо загальних питань інклюзивного навчання та роботи з кожною дитиною.

Крім того, згідно з розкладом та за потреби, фахівці ІРЦ для педпрацівників шкіл проводять тренінги, майстер-класи, відкриті заходи, демонструють передові технології та методичні інновації щодо роботи з дітьми з ООП.

Зі свого боку, заклади освіти запрошують нас, представників ІРЦ, до школи на відкриті заходи за участі дітей з ООП. Це можуть бути і свята, і батьківські збори. Усе це дає змогу ІРЦ відстежувати динаміку розвитку дитини з ООП, своєчасно вносити корективи до плану роботи, забезпечувати всебічний розвиток та успішність дитини.


Інклюзивна школа 2021 (презентація)