ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

        Основні принципи організації психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами:

        - пріоритет інтересів і потреб учнів;

        - неперервність супроводу;

        - мультидисциплінарність.

        Організація психологічного супроводу дітей потребує проведення необхідних заходів, а саме:

1. Діагностика рівня розвитку дітей (виявлення індивідуальних особливостей психічного, фізичного, інтелектуального розвитку; рівня розвитку психічних процесів; діагностики соціальної зрілості, інтелекту, стилю взаємодії педагогів і батьків з дитиною).

2. Оформлення документації для здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами:

 • створення банку даних дітей відповідно до особливостей та наявних порушень;
 • оформлення індивідуальної картки психолого-педагогічного діагностування;
 • наявність копії форми ІПР, що видається МСЕК і ЛКК;
 • складання соціального паспорта сім’ї, в якій виховується дитина;
 • розробка та затвердження тематичного плану програми індивідуальної корекційно-розвивальної роботи;
 • розробка рекомендацій для педагогів і батьків.

3. Створення власної навчально-методичної та інформаційної бази (банк даних корекційних, навчальних і виховних програм).

4. Моніторинг результативності.

5. Виявлення і прогнозування можливих проблем, серед яких можуть бути наступні:

 • виникнення супротиву новому середовищу з боку дитини;
 • виникнення внутрішніх і зовнішніх конфліктів між педагогом і дитиною, педагогом і батьками.

6. Розробка шляхів корекції можливих негативних наслідків:

 • планування резерву часу для перегляду спланованих форм, методів, прийомів роботи з дітьми та їх батьками;
 • реорганізація індивідуальних психолого-педагогічних програм супроводу дітей, які виявляють відповідні проблеми;
 • відстеження результативності впроваджених змін.

Робота психолога з дітьми з особливими потребами охоплює низку проблем:

 • низька самооцінка, невпевненість у собі;
 • тривожність, наявність страхів;
 • труднощі процесу комунікації;
 • нестабільність психоемоційного стану;
 • розбалансування саморегуляції;
 • дезадаптація;
 • почуття залежності від оточуючих;
 • почуття безнадійності, приреченості та ін.

        У межах діагностичної роботи психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами пропонуються для використання такі психодіагностичні методики:

ЗДАТНІСТЬ ЗОСЕРЕДЖУВАТИСЬ:

 • ”Коректурна спроба” - дослідження здатності до концентрації уваги, її стійкості, переключення, розумова працездатність.
 • ”Рахунок по Крепеліну” - вивчення психічного темпу, коливань уваги, переключення, працездатність.
 • ”Таблиці Шульте” – діагностика обсягу, швидкості орієнтовно-пошукової діяльності, працездатність.

АНАЛІЗУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ:

 • “Розрізні малюнки” - встановлення здатності запам’ятовувати і відтворювати просторову структуру цілого предметного зображення з 2-6 частин.
 • “Виділення суттєвих ознак” – дозволяє відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих та робити висновки про логічність суджень.
 • Субтест “Практичний аналіз” (тест вербального інтелекту Й. Ставело) – дослідження загальної поінформованості й розуміння змісту прислів’їв).
 • Субтест “Виключення” – здатність виділяти загальні ознаки і властивості предметів чи понять й уміння порівнювати їх - здатність до аналітико-синтетичної діяльності.

ВСТАНОВЛЕННЯ СХОЖОГО/ ВІДМІННОГО:

 • ”Тест шкільної зрілості” (вербальне мислення).
 • Тест Векслера – визначення загального рівня розвитку дитини.
 • “Прогресивні матриці Равена” (невербальний варіант – визначення рівня розвитку аналітико-синтетичних умінь).

УЗАГАЛЬНЕННЯ:

 • ”Вилучення четвертого зайвого”- сформованість наочно-образного мислення, процесів узагальнення, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих.
 • Субтест “Узагальнення” (тест вербального інтелекту Й. Ставело) визначення орієнтації у знаннях про навколишню дійсність.
 • Субтест “Визначення антонімів” – вибір логічної протилежності.

ЗДІЙСНЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ:

 • “Класифікація понять” ( в модифікації Л.С.Виготського, Б.В.Зейгарник, Ю.Ф.Полякова) – дослідження рівня процесу аналізу й синтезу, послідовність суджень дітей дошкільного і шкільного віку (40 малюнків).
 • Групування предметів за родовими та функціональними ознаками.
 • Групування предметів за 2-3 ознаками (колір, величина, форма).

ПЕРЕНЕСЕННЯ ВМІННЯ В НОВІ ПІЗНАВАЛЬНІ СИТУАЦІЇ:

 • Методика Г.Россолімо – обстеження розуміння змісту ситуації, наявність елементарних уявлень, можливість використання минулого досвіду.

УМОВИВОДИ:

 • Тест “Словесні ряди”- рівень розвитку логічного мислення.
 • 2.Тест “Числові ряди” – рівень розвитку логічного мислення.
 • 3. Субтест “Математична логіка” (тест вербального інтелекту Й.Ставело).

ЗДАТНІСТЬ МІРКУВАТИ, ВСТАНОВЛЮВАТИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ:

 • “Прості аналогії” – розуміння логічних зв’язків та співвідношень між поняттями; діагностика порушень послідовності суджень та інертності психічних процесів.
 • Тест Кеттела ( вимір інтелекту дітей 6-літнього віку).
 • Тест вербального мислення Керна-Йірасека.
 • Шкільний тест розумового розвитку.

САМООЦІНКА, НЕВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ:

 • Методика М. Куна.
 • Методика С.А. Будассі.
 • Методика Дембо-Рубінштейна.

ТРИВОЖНІСТЬ, НАЯВНІСТЬ СТРАХІВ:

 • Тест шкільної тривожності (Ю. Ф. Пачковського, І. О. Корнієнко).
 • Методика дослідження тривожності Спілбергера.
 • Методика соціально-ситуаційної тривожності О. Кондаша.

МОТИВАЦІЯ

 • Дослідження мотивації досягнення (А. Мехрабіан).
 • Проективна методика мотивації досягнення успіху та уникнення невдач (Х. Гекхаузен).
 • Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху (Т. Елерс).

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН

 • Опитувальник САН.
 • Шкала кольорового діапазону Лутошкіна.
 • Шкала зниженого настрою – субдепресії.

ДЕПРЕСИВНИЙ СТАН, НЕВРОТИЗАЦІЯ

 • Діагностика рівня невротизації Л.І. Вассермана.
 • Експрес діагностика невроза К. Хека і Х. Хесса;
 • Диференційна діагностика депресивних станів А. Жмурова.
 • Депрескоп

ДЕЗАДАПТАЦІЯ

 • Методика діагностики дезадаптації «Карта спостережень» Д. Скотта.
 • Опитувальник А.В. Фурмана «Наскільки адаптований ти до життя»

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ

 • Методика “Ціннісні орієнтації” М. Рокича.
 • Методика діагностики спрямованості особистості А. Басса.

ФРУСТРАЦІЯ, АГРЕСИВНІСТЬ

 • Діагностика самооцінки психічних станів по Г. Айзенку.
 • Методика діагностики показників і форм агресії А. Басса й А. Даркі.
 • Тест фрустрації С. Розенцвейга.
 • Методика вивчення схильності до суїцидальної поведінки (методика М. Горської)

        У роботі з дітьми з особливими потребами з метою корекції поведінки та особистісних проявів організовуються:

 • Заняття з розвитку комунікативних навичок, ефективної соціальної взаємодії.
 • Заняття з підвищення впевненості в собі.
 • Заняття з зниження тривожності та подолання страхів.
 • Заняття з розвитку навичок емоційної саморегуляції.
 • Заняття з розвитку креативності.
 • Заняття з розвитку асертивності.

За матеріалами:

http://www.osvita-uzhgorod.gov.ua/tsentr-praktychnoi-psykholohii/metodychni-materialy/556-orhanizatsiya-roboty-praktychnoho-psykholoha-z-ditmy-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy.html