Інклюзивна освіта

 

Тепер, коли ми навчились літати

в повітрі, як птиці, плавати під водою,

як риби, нам не вистачає лише тілько одного:

навчитися жити на землі, як люди.

 Б.Шоу

Що таке інклюзивне навчання?

      Згідно з ЮНЕСКО інклюзивне навчання – це «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».  Метою інклюзивного навчання є покращання навчального середовища,  в якому вчитель і учні відкриті до різноманіття, де гарантується забезпечення потреб учнів і повага до їх здібностей та можливостей бути успішними. «Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912). Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивне навчання:

 • Ґрунтується на правах людини і принципах рівності.

 • Спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної системи навчання.

 • Це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки.

Основа інклюзивного навчання

Всі учні:

 • Можуть навчатися різними методами і в різний період часу.
 • Мають індивідуальні здібності й особливості.
 • Хочуть відчувати, що їх розуміють і цінують.
 • Мають різне походження і бажають, щоб їх відмінності поважалися.
 • Пізнають скрізь.

Хто такі діти з особливими потребами?

       Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення. Сьогодні в Україні немає єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з особливими потребами.

Що таке інвалідність?

      «Інвалідність» розглядається як «нормальне» явище, яке базується на життєвому досвіді, з системною вірогідністю прояву серед населення будь якої країни, регіону. Інвалідність за природою може бути постійною або тимчасовою. Люди з інвалідністю та їхні сім’ї мають такі ж самі права на соціальну і економічну участь в житті суспільства. Соціальне і фізичне середовище повинні бути модифіковані задля рівної участі всіх. Політика і практична діяльність повинні відображати цінності рівності і правовий підхід. З прийняттям Конвенції ООН про права людей з інвалідністю було визнано єдиний підхід до трактування цього поняття: «інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми з інвалідністю та перешкодами у стосунках і середовищі. Інвалідність – поняття яке еволюціонує». Конвенція прописує динамічний підхід, що дозволяє певні адаптації із збігом певного проміжку часу та в різних соціально – економічних обставинах. Інклюзивне навчання означає, що всі учні отримують освіту в звичайних класах. Це не означає, що учень не може залишити клас з якихось певних причин. Кожен учень може отримати індивідуальну допомогу з того чи іншого предмету. Якщо система освіти є інклюзивною, це не означає, що учні можуть розподілятися по групам за своїми характеристиками в окремих класах на цілий день або пів дня. В інклюзивному класі можливості створюються для всіх учнів з тим, щоб вони навчалися разом.  Інклюзивне  навчання не розділяє учнів у класі.

Переваги інклюзивного навчання.

       Переваги для дітей. Освітні програми да­ють змогу малятам із вадами взаємодіяти зі звичайними дітьми, спостерігати за ними, наслідувати їх. Інакше кажучи, учні з особ­ливими потребами можуть отримувати та­кий же соціальний досвід, як і їхні здорові товариші. Перебування у класі зі здоровими ровесниками дає дитині з вадами можливість розвивати відповідні її віку комунікативні та соціальні навички. Досвід успішного перебування у спільно­му освітньому середовищі у ранньому віці є добрим підґрунтям для подальшого освіт­нього залучення та підвищення кваліфікації протягом усього життя. Діти з особливими потребами можуть брати участь у різно­манітних громадських програмах, які до­помагають їм опанувати вміння, необхідні для успішного самостійного життя у сус­пільстві.

       Переваги для родин. Коли маля з вада­ми починає відвідувати інклюзивний клас у звичайній місцевій школі, батьки бачать, що їхня дитина вже не така ізольована від навколишнього світу, і відчувають полег­шення. Поступово життя таких родин стає наближеним до життя більшості звичайних сімей. По-перше, батьки отримують мож­ливість працювати. Інакше це було б важко зробити, оскільки діти з вадами потребують постійної уваги. По-друге, в таких сім'ях можуть бути й інші нащадки. Якщо всі вони відвідують одну школу, батьки мають змогу брати активнішу участь у їхньому навчанні і вихованні. По-третє, родини дітей із вада­ми починають отримувати підтримку інших батьків, з якими налагоджуються дружні стосунки. Інклюзія корисна і для родин здорових дітей. Така практика дає їм змогу збагатити свій досвід новими важливими видами сто­сунків. Вони більше дізнаються про людські відмінності, про те, якого догляду потребу­ють діти з вадами. Родини опановують нові види взаємної допомоги, що сприяє згурту­ванню суспільства.

       Переваги для вчителів. Спільне навчання звичайних малят і дітей із вадами допомагає вчителям краще усвідомити ефективність різних педагогічних підходів, дізнатися про сильні риси та специфічні потреби кожної дитини. З набуттям певного досвіду педаго­ги інклюзивних класів починають непога­но орієнтуватися в різних стилях навчання. Вони стають впевненішими під час оціню­вання індивідуальних досягнень дітей і ви­значення сфер, де учні відстають. Педагоги вчаться розуміти проблеми дітей, які хроніч­но відстають; здобувають уміння об'єктивно оцінювати знання та навички таких шко­лярів. Із набуттям досвіду індивідуально­го навчання педагоги здатні задовольняти специфічні потреби учнів. Вони постійно підвищують свою кваліфікацію, оскільки разом з іншими вчителями та фахівцями працюють над розробкою індивідуальних навчальних планів.

       Переваги для суспільства. Діти з особ­ливими потребами, залучені до звичайного життя, стають повноцінними членами со­ціуму і часто вже не лише не потребують підтримки громади, а й, навпаки, роблять свій внесок у загальну справу. Перебуван­ня у звичайних школах дітей із вадами допомагає всім зрозуміти специфічні про­блеми таких людей. Крім того, малята, які в ранньому дитинстві ходили до ясел і ди­тячих садків загального профілю, - само­стійніші (чи й зовсім не потребують сто­ронньої допомоги) і здатні далі навчатися у звичайних школах та інших навчальних закладах.

Спільні дії в просуванні інклюзивного навчання.

 • Приймати всіх дітей до загальноосвітніх шкіл та шкільного життя.

 • Надавати всебічну допомогу учням з особливими потребами,  їх одноліткам та  вчителям в разі потреби.

 • Дивитися на кожного учня з огляду на те, що він може, а не на те, що він не може.

 • Створювати навчальні цілі згідно індивідуальних можливостей кожної дитини беручи до уваги, що діти можуть мати різні навчальні цілі, але навчатися разом в класі.

 • Переобладнати школи і класи з тим, щоб вони зосереджували увагу на потенціалі кожної дитини.

 • Сприяти сильному лідерству в особі директора школи і адміністрації

 • Сприяти  підготовці  вчителів, які ознайомлені з різними методами викладання.

 • Формувати команду – директорів шкіл, вчителів, батьків, учнів та інший персонал, що працюють разом у визначенні найефективніших шляхів надання якісної освіти в інклюзивному середовищі.

 • Підтримувати виважене ставлення до батьків, особливо до мрій батьків та цілей щодо майбутнього їхніх дітей.

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

Все про ІРЦ:  https://www.pedrada.com.ua/article/1393-pro-nklyuzivno-resursniy-tsentr

Освіта для дітей з особливими потребами

Організація інклюзивного навчання у дошкільних навчальних закладах

Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Організація інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Організація інклюзивного навчання у закладах вищої освіти

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Інформація про заклади дошкільної та загальної середньої освіти Шепетівської територіальної громади в яких організовано інклюзивне навчання

 

Назва

закладу

Прізвище, ім’я,

по батькові керівника

Телефон

Адреса

ЗОШ №4

Пістрюга Людмила Василівна

4-09-79

0977115585

вул. В.Котика, 75

ЗОШ №6

Щур Наталія Миколаївна

4-07-68

0978199569

вул.Героїв Небесної Сотні, 98

НВК №3

Бабак Лілія Вячеславівна

4-07-37

0673042538

вул.Українська, 61

НВК №1

Гарбарець Валентина Миколаївна

4-07-78

0977936167

вул. Горбатюка, 61

Гімназія №5

Пипич Олена Василівна

4-07-58

0977827668

пр.Миру, 27

Плесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Капелюх Тетяна Миколаївна

0977900481

с.Плесна

ДНЗ №2 “Сонечко”

Герасимчук Галина Борисівна

4-09-78

0674301642

вул.Героїв Небесної Сотні, 83

ДНЗ №4 “Світлячок”

Лазарєва Леся Миколаївна

4-09-83

0978859312

Старокост. шосе, 24

ДНЗ №7 “Дюймовочка”

Вакалюк Наталія Володимирівна

4-00-34

0985323733

вул.Горбатюка, 34

ДНЗ №9 “Барвінок”

Гринь Олена Володимирівна

4-11-18

0965674772

вул.Полубоярова, 7

ДНЗ №10“Михайлик”

Мовчан Світлана Андріївна

4-91-08

0974857055

вул.В. Котика, 39 

ДНЗ № 12 «Ялинка»

Микитюк Тамара Миколаївна

4-26-75

0967449501

вул. Горького, 68